www.1359.go.th ศูนย์รับแจ้งปัญหา หนีนอกระบบ,การเงินนอกระบบ (ปัญหาการเล่นแชร์,แช่ร์ลูกโซ,Forex)
  

ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ 1359
พบปัญหาการใช้งานระบบ สามารถติดต่อได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-169-72126
หรือ อีเมลล์ 1359@mof.go.th