แบบรับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ (สายด่วน 1359)
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ข้อมูลร้องทุกข์
เรื่องร้องทุกข์:
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
เลขบัตรประจำตัวประชาชน *: (เฉพาะตัวเลขเท่านั้น)
ชื่อ : นามสกุล:
วัน/เดือน/ปี เกิด : เพศ : ชาย หญิง
หมายเลขโทรศัพท์(มือถือ) : อาชีพ :
หมายเลขโทรศัพท์ : (บ้าน) (สำนักงาน)  
รายได้ต่อเดือน :  บาท      หรือกรณีมีรายได้ต่อปี :  บาท
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ *
บ้านเลขที่ : หมู่ที่ :
หมู่บ้าน/อาคาร : เลขที่ห้องพัก :
ตรอก/ซอย : ถนน :
รหัสไปรษณีย์ :
ภาระหนี้นอกระบบ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน :   ขายฝาก                   จำนำ                  บุคคลค้ำประกัน    อื่นๆ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
สาเหตุที่เป็นหนี้ :
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใช้จ่ายในครอบครัว      ประกอบอาชีพ        ที่อยู่อาศัย         การศึกษาบุตร
รักษาพยาบาล           อื่น ๆ


มูลหนี้นอกระบบรวม :     บาท
ภาระหนี้ในระบบ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ภาระหนี้ในระบบ :
(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ธ.ก.ส.                ธนาคารออมสิน      ธนาคารพาณิชย์      บัตรเครดิต
นาโนไฟแนนซ์      สหกรณ์                อื่นๆ
ความต้องการได้รับความช่วยเหลือ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
หาแหล่งเงินกู้เพื่อชำระหนี้นอกระบบ      เจรจาไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
ฟื้นฟูอาชีพ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
หมายเหตุ
- ข้อมูลการร้องทุกข์เป็นข้อมูลใช้ประกอบการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ การช่วยเหลือขึ้นอยู่ที่ผลการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ข้าพเจ้าผู้ร้องทุกข์ขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เป็นจริง
กรอกอักขระ

กรุณาพิมพ์อักขระ