เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
สถาบันการเงินประชาชน
    การจดทะเบียนเป็นสถาบันการเงินภาคประชาชน
    พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562
    เอกสารบรรยาย พระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562