เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด

พ.ร.บ. / กฏหมาย
พ.ร.บ./กฎหมาย
กฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มป้องปรามการเงินนอกระบบ
๑. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ศ. .๒๕๔๕
๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. EMERGENCY DECREE ON OBTAINING LOANS AMOUNTING TO PUBLICCHEATING AND FRAUD , B.E. 2527

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการยึดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
๕. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา ๘ แห่งประราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗
๖. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประสานงานดำเนินคดีในความผิดตามกฎหมายการเงินการคลัง พ.ศ.2546
๗. กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑
๘. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม พ.ศ. ๒๕๓๕
ข้อมูลเพิ่มเติม
๑. คำวินิจฉัย ศ.รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

๑. รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่)
๒. แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
๓. แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ (ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่)

กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่

๑. อัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่สถาบันการเงินตามกฏหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะเพิ่งจ่ายได้
     ( ก่อนและหลังวันที่ พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้ )

๒. ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ฉบับที่ 43
๓. บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
๔. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๕. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534


ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359