ชื่อเรื่อง : การป้องปรามการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่)

1.) หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/22991 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557(คณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ)
2.) คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 77/2534 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
3.) หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0105.03/ว 5173 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560(นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ)
4.) หนังสือที่ปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ กค 1014/สพช.310 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
5.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกหนังสือเรียก ตามมาตรา 7 (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2538
6.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบหรือค้น ตามมาตรา 7 (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2538
7.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการยึดทรัพย์สินตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินแห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2538
8.) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอายัดทรัพย์สินตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2538
9.) ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
10.) แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด


กฏหมายสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ : คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534


เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่