โครงการสร้างเครือข่ายและแนวร่วม จ.กาญจนบุรี-จ.สุพรรณบุรี