การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง จ.นครสวรรค์