การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลัง จ.ศรีสะเกษ