โครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับธุรกิจการเงินนอกระบบให้แก่ประชาชนในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ณ จังหวัดสตูล และสงขลา