โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความรู้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 ณ จังหวัดเชียงใหม่