โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ. ศ. 2527