โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหนี้สินและแนะแนวอาชีพเสริมสำหรับผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร