(คลิกป้ายเพื่อรับชมข่าวสาร)


แถลงข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง

ข่าวกระทรวงการคลัง

ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
(ความคืบหน้าสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์และสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน)

ปี 2562
  - 18 ม.ค. 2562 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 8/2562
  เรื่อง การกำกับดูแลธุรกิจสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
ปี 2561
  - 17 ก.ย. 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 136/2561
  เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ จังหวัดเพชรบูรณ์
  - 20 ส.ค. 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 127/2561
  เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ จังหวัดชุมพร
  - 23 ก.ค. 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 120/2561
  เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน ณ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
  - 11 มิ.ย. 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 098/2561
  เรื่อง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงการคลังด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย ณ จังหวัดนครสวรรค์
  - 17 พ.ค 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 084/2561
  เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลัง ร่วมมือกวาดล้างนายทุนเงินกู้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย
  - 7 พ.ค 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 079/2561
  เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดบุรีรัมย์
  - 5 มี.ค 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 034/2561
  เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ จังหวัดเพชรบุรี
  - 5 ก.พ 2561 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 021/2561
  เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย และการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในจังหวัดจันทบุรี
ปี 2560
  - 25 ธ.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 151/2560
  เรื่อง การอบรมโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดพิษณุโลก
  - 21 ธ.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 150/2560
  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดภูเก็ต
  - 27 พ.ย 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 137/2560
  เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสงขลา
  - 18 ก.ย 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 103/2560
  เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย ในจังหวัดสุพรรณบุรี
  - 22 ส.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 092/2560
  เรื่อง โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดนครราชสีมา
  - 20 ก.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 076/2560
  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดอุบลราชธานี
  - 27 มิ.ย 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 065/2560
  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงาน เพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืนและการสัมมนาการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดนครนายก
  - 31 มี.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 031/2560
  เรื่อง สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงการคลังร่วมมือขจัดหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์
  - 1 มี.ค 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 017/2560
  เรื่อง งานเปิดตัวการแก้ไขหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
  - 24 ก.พ 2560 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 014/2560
  เรื่อง งานเปิดตัวการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ปี 2559
  - 21 ธ.ค 2559 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 168/2559
  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่อง การประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดพิษณุโลก
  - 8 ธ.ค 2559 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 163/2559
  เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน และการสัมมนา เรื่องการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ณ จังหวัดขอนแก่น
  - 5 ต.ค 2559 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 136/2559
  เรื่อง การบริหารงานเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
  - 23 พ.ย 2559 ข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 156/2559
  เรื่อง กระทรวงการคลังเตรียมพร้อมรับคำขออนุญาตประกอบธุรกิจ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์
ปี 2562
  - 23 ม.ค. 2562 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 3/2562
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนธันวาคม 2561
ปี 2561
  - 21 ธ.ค. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 75/2561
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  - 21 พ.ย. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 58/2561
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนตุลาคม 2561
  - 26 ต.ค. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 65/2561
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2561
  - 26 ก.ย. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 58/2561
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนสิงหาคม 2561
  - 30 ส.ค. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 54/2561
  เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) ฉบับที่ 2
  - 16 ส.ค. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 49/2561
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  - 23 ก.ค. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 41/2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมิถุนายน 2561
  - 22 มิ.ย. 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 33/2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  - 18 พ.ค 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 26/2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนเมษายน 2561
  - 20 เม.ย 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 22 / 2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมีนาคม 2561
  - 20 มี.ค 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 16 / 2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  - 20 ก.พ 2561 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 8 / 2561
 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมกราคม 2561
  - 19 ม.ค 2561 แถลงข่าว สศค. ปี 2561
 เรื่อง รายงานหนี้นอกระบบประจำเดือน ธ.ค. 60
ปี 2560
  - 20 ธ.ค 2560 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 53/2560
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  - 22 พ.ย 2560 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 48/2560
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจาเดือนตุลาคม 2560
  - 19 ต.ค 2560 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 43/2560
  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกันยายน 2560
  - 19 มิ.ย 2560 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 23/2560
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยองค์กรการเงินชุมชน