เอกสารเผยแพร่
ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
ปี 2566
  - วันที่ 8 มีนาคม 2566 แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 40/2566
  เรื่อง แจ้งเตือนการกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิด ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
ปี 2564
  - วันที่ 20 สิงหาคม 2564 แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 163/2564
  เรื่อง การกระทำที่อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
ปี 2562
  - วันที่ 30 ตุลาคม 2562 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 67/2562
  เรื่อง เตือนประชาชนระมัดระวังการลงทุนในแชร์ออนไลน์ที่มีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
ปี 2559
  - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 39/2559
  เรื่อง แชร์ออนไลน์เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 และประมวลกฎหมาย   อาญาฐานฉ้อโกง
  - วันที่ 31 ตุลาคม 2559 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 38/2559
  เรื่อง เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำที่อาจเป็นการแอบอ้างหรือหลอกลวง   ประชาชน
  - วันที่ 11 สิงหาคม 2559 แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 27/2559
  เรื่อง เตือนภัยประชาชนกรณีมีการชักชวนให้ประชาชนนาเงินมาร่วมลงทุนโดยมีการสัญญาว่าจะให้
  ผลตอบแทนที่สูงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
    รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่ 2)
    รูปแบบแชร์ลูกโซ่
    รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่ 1)
    แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
    แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
    (ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่)