เอกสารเผยแพร่
ข่าวเตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
ปี 2559
  - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 ฉบับที่ 39/2559
  เรื่อง แชร์ออนไลน์เข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการเล่นแชร์
  พ.ศ. 2534และประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง
  - วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ฉบับที่ 38/2559
  เรื่อง เตือนภัยประชาชนเกี่ยวกับโครงการเงินให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ
  ที่อาจเป็นการแอบอ้างหรือหลอกลวงประชาชน
  - วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ฉบับที่ 27/2559
  เรื่อง เตือนภัยประชาชนกรณีมีการชักชวนให้ประชาชนนาเงินมาร่วมลงทุน
  โดยมีการสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเอกสารและสื่อประชาสัมพันธ์
เตือนภัยเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่
    รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่)
    แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
    แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
    (ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่)
    Infographic เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่