การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (ใช้สำหรับส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเเละธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
- สัดส่วนผู้ที่มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบต่อจำนวนประชากร (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
- สัดส่วนผู้ที่มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบต่อจำนวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
- สัดส่วนผู้ที่มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบต่อจำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 (หน่วย : เปอร์เซ็นต์)
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (บาท/ราย)
- จำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบและส่งรายชื่อให้ BAAC (คน)
- มูลหนี้นอกระบบของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบและส่งรายชื่อให้ BAAC (ล้านบาท)
- จำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบและส่งรายชื่อให้ GSB (คน)
- มูลหนี้นอกระบบของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบและส่งรายชื่อให้ GSB (ล้านบาท)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560
- จำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (คน)
- มูลหนี้นอกระบบทั้งหมดของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (บาท/ราย)
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559
- จำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (คน)
- มูลหนี้นอกระบบทั้งหมดของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (บาท/ราย)
ผู้ลงทะเบียนเเละมีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐทั้งในปี 59 เเละ ปี 60
- จำนวนผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2559 และ 2560 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (คน)
- ผลต่างมูลหนี้นอกระบบในปี 60 กับปี 59 ของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- ผลต่างมูลหนี้บัตรเครดิตในปี 60 กับปี 59 ของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- ผลต่างมูลหนี้เพื่อการศึกษาในปี 60 กับปี 59 ของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- ผลต่างมูลหนี้เพื่อการอุปโภค/บริโภคในปี 60 กับปี 59 ของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
- ผลต่างมูลหนี้เพื่อการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 60 กับปี 59 ของผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2559 ที่เป็นหนี้นอกระบบ (ล้านบาท)
โครงการจัดทำแผนที่ปัญหาภาวะหนี้สิน
- แผนที่ปัญหาภาวะหนี้สิน : แสดงระดับปัญหาภาวะหนี้สินเชิงสัมบูรณ์ (Non-Comparative Composite Index)
- แผนที่ปัญหาภาวะหนี้สิน : แสดงระดับปัญหาภาวะหนี้สินเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Composite Index)
โครงการจัดทำแผนที่การเข้าถึงบริการทางการเงิน
- แผนที่การเข้าถึงบริการทางการเงิน : แสดงระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินเชิงสัมบูรณ์ (Non-Comparative Composite Index)
- แผนที่การเข้าถึงบริการทางการเงิน : แสดงระดับการเข้าถึงบริการทางการเงินเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Composite Index)