ความเป็นมา
    กระทรวงการคลังเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องเพิ่มช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายย่อย โดยจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ประชาชนไปด้วยในเวลาเดียวกัน จึงได้อนุญาตให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจสามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใด ๆ ได้ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี
   ทั้งนี้ ได้ประกาศกำหนดให้การให้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์อันเป็นกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกิจการธนาคาร ถือเป็นกิจการที่ต้องขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดังนั้น ผู้ที่ให้สินเชื่อแก่บุคคลอื่น เป็นทางการค้าปกติโดยมีลักษณะสินเชื่อเข้าข่ายตามลักษณะของสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ดังกล่าว จึงต้อง ขออนุญาตประกอบธุรกิจให้ถูกต้อง และดำเนินงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะผู้กำกับดูแลการประกอบธุรกิจกำหนดขึ้น"


 สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ คืออะไร
    ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ สามารถ รับสมุดทะเบียนรถยนต์และรถจักรยานยนต์
    เป็นประกันสินเชื่อ
ได้

ขั้นตอนในการยื่นจดทะเบียนดาวน์โหลดเอกสารที่ใช้

หนังสือเวียน
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ค่าปรับ ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดสำหรับการประกอบธุรกิจ
  สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
  - ปรับปรุงอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้สำหรับการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
  - ขอสำรวจข้อมูลการให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ผ่านสื่อออนไลน์
  - มาตรการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 (25 พ.ค. 64)
  - ขอความร่วมมือเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (27 มี.ค. 63)

คู่มือประชาชน
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) กรณีบริษัทจำกัด
  - การขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด

เอกสารที่เผยแพร่
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
  - แนวทางการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข (ณ มีนาคม 2566)
  - ภาษีอากรสำหรับธุรกิจสินเชื่อ PICO FINANCE
  - คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ online (6 พ.ย. 62)
  - คู่มือการเข้าใช้งาน ระบบรายงานสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Report)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) และประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 2)
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องข้ออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2559
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 (เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564
  - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - คำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (บริษัท)
  - คำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ห้างหุ้นส่วน)
  - แบบรับรองคุณสมบัติกรรมการ ผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือผู้มีอำนาจในการจัดการ
  - แบบรับรองคุณสมบัติผู้ถือหุ้น (บริษัท)
  - แบบรับรองคุณสมบัติผู้เป็นหุ้นส่วน (ห้างหุ้นส่วน)
  - ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใด และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์)
  - ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย อัตรากำไรจากการให้สินเชื่อ ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมอื่นใด และค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายไปจริงและพอสมควรแก่เหตุเกี่ยวกับสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกพลัส)
  - แบบรายงานสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (รายเดือน) (พิโกไฟแนนซ์)
  - แบบรายงานสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (รายเดือน) (พิโกพลัส)
  - แบบนำส่งงบการเงินสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ

ยกเลิกประกาศที่เกี่ยวข้อง
เอกสาร ชนิดไฟล์
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องข้ออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ)
  - ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กิจการที่ต้องข้ออนุญาตตามข้อ 5 แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58
(เรื่อง สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ) (ฉบับที่ 2)
  - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
  - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562
  - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
  - ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2464

 ข้อมูล / รายงาน
 
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
  - แถลงข่าวหนี้นอกระบบ
 กองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่อยู่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรสายด่วน : 1359