รายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) ที่เปิดดำเนินการ
ลำดับที่ ชื่อนิติบุคคล จังหวัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันที่เปิดดำเนินการ
ภาคเหนือ
1 บริษัท นิวสันติ 999 ลีสซิ่ง จำกัด กำแพงเพชร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 59 ถนนเจริญสุข
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055-711-225 6 เม.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 19 หมู่ที่ 1
ตำบลถ้ำกระต่ายทอง อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร 62110
086-428-2949
086-428-2989
083-955-7174
081-257-1337
063-392-6051-62
1 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 272 หมู่ที่ 2
ตำบลท่ามะเขือ อำเภอคลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชร 62120
086-428-2949
083-622-2622
15 ธ.ค. 2561
2 บริษัท สบายใจ ลิสซิ่ง จำกัด กำแพงเพชร 571 ถนนราชดำเนิน 1 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
086-770-9898 5 เม.ย. 2561
3 บริษัท พิโก กำแพงเพชร จำกัด กำแพงเพชร 104 ถนนบำรุงราษฎร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
081-785-2884 5 เม.ย. 2561
4 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง กำแพงเพชร จำกัด กำแพงเพชร 85 ถนนวิจิตร 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000
055-717-189 7 พ.ค. 2561
5 บริษัท ดี ดี กำแพงเพชร พิโก จำกัด กำแพงเพชร 1233/10-12 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะเขือ
อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 62120
055-863-206
086-927-1934
089-706-0545
086-445-7672
9 ก.ค. 2561
6 บริษัท เงินเสริมสุข จำกัด กำแพงเพชร 225 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านปากคลองลาน ตำบลคลองลานพัฒนา
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180
089-856-2458 7 ม.ค. 2562
7 บริษัท คุณสมร จำกัด พิจิตร 29/53 ถนนสระหลวง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
080-509-0418 17 มี.ค. 2560
8 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิจิตร จำกัด พิจิตร 8/172 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
056-615-200 7 พ.ค. 2561
9 บริษัท เพิ่มทุน จำกัด พิษณุโลก 99/68 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
081-864-8183 1 ก.ค. 2560
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญเทพการค้า พิษณุโลก 777/25 หมู่ที่ 14 ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
083-870-1320 29 ม.ค. 2561
11 บริษัท รักไพศาลลีสซิ่ง จำกัด พิษณุโลก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 260/2 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านคลอง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-215-215 1 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 500 หมู่ที่ 3 ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-988-095
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 107/43 หมู่ที่ 6 ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-337-160
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 161/14 หมู่ที่ 1
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
055-361-327
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 69/6 หมู่ที่ 1
ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65160
087-730-8975
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 837/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวงฆ้อง
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
055-366-101
สำนักงานสาขา (6) เลขที่ 80/5 หมู่ที่ 6
ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
055-484-273
081-971-9449
12 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง พิษณุโลก จำกัด พิษณุโลก สำนักงานใหญ่ เลขที่ 434/61 ถนนมิตรภาพ
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-221-666 15 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 93/1 หมู่ที่ 11
ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-262-816
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 4/3 หมู่ที่ 12 ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-253-466
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 415/5 หมู่ที่ 5 ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-280-489
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 699/1 หมู่ที่ 4
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
055-291-633
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมพิราม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
055-000-363
สำนักงานสาขา (6) เลขที่ 841/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวงฆ้อง
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180
055-366-132
สำนักงานสาขา (7) เลขที่ 81/16 ถนนสิงหวัฒน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-259-232
สำนักงานสาขา (8) เลขที่ 86 หมู่ที่11 ตำบลหัวรอ
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-000-433
สำนักงานสาขา (9) เลขที่ 12/9 หมุ๋ที่ 7
ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
055-371-234
สำนักงานสาขา (10) เลขที่ 228/2
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-284-135
สำนักงานสาขา (11) เลขที่ 99/12 หมู่ที่ 6
ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-386-121
สำนักงานสาขา (12) เลขที่ 177/5 หมู่ที่ 1
ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 65140
055-365-577
สำนักงานสาขา (13) เลขที่ 93 หมู่ที่ 4
ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
055-391-153
สำนักงานสาขา (14) เลขที่ 188/21 หมู่ที่ 1
ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
055-337-577
สำนักงานสาขา (15) เลขที่ 427/7 หมู่ที่ 1
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-228-543
สำนักงานสาขา (16) เลขที่ 221 หมู่ที่ 7 ตำบลแก่งโสภา
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65520
055-293-294
สำนักงานสาขา (17) เลขที่ 477/8 หมู่ที่ 9
ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130
055-312-313
สำนักงานสาขา (18) เลขที่ 85/1 หมู่ที่ 3
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
055-389-700
สำนักงานสาขา (19) เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแดง
อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 65170
055-381-118
สำนักงานสาขา (20) เลขที่ 59/6 หมู่ที่ 2
ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
055-399-335
สำนักงานสาขา (21) เลขที่ 220/1 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120
055-000-436
13 บริษัท อีซซี่ เอ็ม จำกัด แพร่ 83/1 หมู่ที่ 3 ตำบลสวนเขื่อน
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
088-290-2598 15 ส.ค. 2560
14 บริษัท ดีเอ็มพี แพร่ จำกัด แพร่ 48/1 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
054-531-276 1 พ.ย. 2560
15 บริษัท แม่กิมไน้ 2560 จำกัด นครสวรรค์ 20 ถนนสาลีไทย 1 ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
056-315-923 17 ก.ค. 2560
16 บริษัท ดี ดี นครสวรรค์ พิโก จำกัด นครสวรรค์ 279 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เปิน
อำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 60150
056-887-091 1 พ.ค. 2561
17 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง นครสวรรค์ จำกัด นครสวรรค์ 72 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-217-666 7 พ.ค. 2561
18 บริษัท แม่กิมไน้ จำกัด นครสวรรค์ 13/1 หมู่ที่ 1 ซอยนภาเขตพัฒนาพิเศษ ซอย 3
ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 60190
056-003-373 7 พ.ค. 2561
19 บริษัท กิตติพงศ์ ลิสซิ่ง จำกัด นครสวรรค์ 411 หมู่ที่ 6 ตำบลตาคลี
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
056-200-650 23 มิ.ย. 2561
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนาแฟมิลี่ ลิสซิ่ง นครสวรรค์ 1016/210 หมู่ที่ 9 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
098-584-9954 10 ก.ย. 2561
21 บริษัท มาตุลีลิสซิ่ง (2017) จำกัด นครสวรรค์ 788 หมู่ที่ 6 ตำบลลาดยาว
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
056-317-753 1 ก.ย. 2561
22 บริษัท แสนสุขพิโก นครสวรรค์ จำกัด นครสวรรค์ 423 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
056-000-241
097-210-8252
095-547-3546
4 ก.ย. 2561
23 บริษัท พิโก อุตรดิตถ์ จำกัด อุตรดิตถ์ 5/1 ซอยหนองบัว ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
086-216-8580 15 ก.ย. 2560
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุตรดิตถ์ลิสซิ่ง อุตรดิตถ์ 274/1 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
055-413-811 1 พ.ย. 2560
25 บริษัท โกลเด้น โกลด์ กรุ๊ป จำกัด อุตรดิตถ์ 1/36 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
055-414-820 1 ม.ค. 2561
26 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อุตรดิตถ์ จำกัด อุตรดิตถ์ 274 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ
อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
055-494-911 7 พ.ค. 2561
27 บริษัท 108พิโก จำกัด อุตรดิตถ์ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อทอง
อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230
063-343-0108 9 ก.ค. 2561
28 บริษัท ยูนิฟาย จำกัด น่าน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 15 หมู่ที่ 6 ตำบลสวด
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 55190
054-761-288 22 ต.ค. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 663/5 หมู่ที่ 4 ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
089-499-3000
054-711-111
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 11 หมู่ที่ 3 ตำบลปัว
อำเภอปัว จังหวัดน่าน 55120
089-499-3000
081-883-5241
22 ต.ค. 2561
29 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรือนคำลิสซิ่ง น่าน 101 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าวังผา
อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 55140
054-799-639 1 ม.ค. 2561
30 บริษัท น่านลิสซิ่ง 1959 จำกัด น่าน สำนักงานใหญ่ เลขที่ 45/4 ถนนเจ้าฟ้า
ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000
054-711-492 26 มิ.ย. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 252 หมู่ที่ 3
ถนนวรนคร ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
054-791-044
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 243/5 หมู่ที่ 10
ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
054-690-860
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 186/2 หมู่ที่ 1 ถนนเจ้าฟ้า
ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
054-789-577
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 131/2 หมู่ที่ 4
ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
054-769-315
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 429 หมู่ที่ 7
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
054-687-441
สำนักงานสาขา (6) เลขที่ 164 หมู่ที่ 5
ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
054-797-606
สำนักงานสาขา (7) เลขที่ 15/1 หมู่ที่ 5
ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
054-787-047
สำนักงานสาขา (8) เลขที่ 263 หมู่ที่ 5
ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
054-767-170
สำนักงานสาขา (9) เลขที่ 215/4 หมู่ที่ 1
ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
054-795-500
สำนักงานสาขา (10) เลขที่ 160/1 ตำบลป่าคาหลวง
อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน
054-761-256
สำนักงานสาขา (11) เลขที่ 22/3 หมู่ที่ 5
ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
054-777-139
31 บริษัท โฮมลิสซิ่ง จำกัด น่าน 57/3 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
054-774-926 1 ก.ย. 2561
32 บริษัท หย่งเพียว จำกัด น่าน 303 หมู่ที่ 4 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลกลางเวียง
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
054-781-191 1 ก.ย. 2561
33 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสรีชัย คอมเมอร์เชียล ลำปาง 399/34 ถนนฉัตรไชย ตำบลสบตุ๋ย
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
054-325-505 24 ต.ค. 2560
34 บริษัท ศรีติดปีก จำกัด ลำปาง 503 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100
081-796-4939
091-771-2891
26 ม.ค. 2561
35 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลำปาง จำกัด ลำปาง 132/1 หมู่ที่ 11 ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
054-292-929 7 พ.ค. 2561
36 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรัตม์ ยนตรการ ลำปาง 328/1 หมู่ที่ 2 ตำบลล้อมแรด
อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง 52160
081-881-4605 29 ส.ค. 2561
37 บริษัท มิตรแท้ เงินด่วน จำกัด ลำปาง 253/3 ถนนทิพย์วรรณ ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000
086-448-6937 18 ก.ย. 2561
38 บริษัท ดี ดี อุทัยธานี พิโก จำกัด อุทัยธานี 11 ถนนพหลโยธิน ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
056-571-362 1 พ.ย. 2560
39 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง อุทัยธานี จำกัด อุทัยธานี 131 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 61000
056-512-498 7 พ.ค. 2561
40 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มัณฑนา พิโค สุโขทัย 18/3 หมู่ที่ 2 ตำบลวังทองแดง
อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64210
088-220-7878 20 ม.ค. 2561
41 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง สุโขทัย จำกัด สุโขทัย 39-40 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตาล
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
055-682-285 7 พ.ค. 2561
42 บริษัท ชัยศรีพืชผล จำกัด สุโขทัย 72 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตาล
อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย 64120
094-164-2659
081-352-7812
1 มิ.ย. 2561
43 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำทุน เชียงใหม่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 108 หมู่ที่ 6 ตำบลสบเตี๊ยะ
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
053-361-188 1 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 71 หมู่ที่ 9 ถนนเชียงใหม่-ฮอด
ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
-
44 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินไพศาลพร้าว เชียงใหม่ 129 หมู่ที่ 4 ตำบลเวียง
อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190
053-889-977 14 ก.พ. 2561
45 บริษัท ที ซี จีโอคอน 2552 จำกัด เชียงใหม่ 280 หมู่ที่ 2 ตำบลเชิงดอย
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
099-298-2552 8 มิ.ย. 2561
46 บริษัท ใจกว้าง เจ เค มันนี่ จำกัด เชียงใหม่ 411/18-19 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
085-342-8888 1 ก.ค. 2561
47 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กำไลทิพ พิโก เชียงราย เชียงราย 444/5 หมู่ที่ 10 ตำบลเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290
081-596-9087 16 ก.พ. 2561
48 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูลศรี ลิสซิ่ง ลำพูน 33 หมู่ที่ 8 ตำบลทาสบเส้า
อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
093-253-4179
088-260-6841
17 เม.ย. 2561
49 บริษัท ใจกว้าง ซี เค เอ็ม จำกัด ลำพูน 411/1 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
082-354-5555 1 ก.ค. 2561
50 บริษัท พิโก เพชรบูรณ์ จำกัด เพชรบูรณ์ 344 หมู่ที่ 10 ตำบลชอนไพร
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
088-585-0051 ถึง 52 28 เม.ย. 2561
51 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง เพชรบูรณ์ จำกัด เพชรบูรณ์ 204 หมูที่ 12 ตำบลท่าพล
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67250
056-736-647 7 พ.ค. 2561
52 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ตาก จำกัด ตาก 100/2 หมู่ที่ 8 ตำบลตากตก
อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 63120
055-591-299 7 พ.ค. 2561
53 บริษัท แพลน เซล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตาก 444 หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง
อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก 63000
083-960-8555
063-838-333
7 ต.ค. 2561
54 บริษัท พะเยาพิโก จำกัด พะเยา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 137/3 ถนนหัวข่วงแก้ว
ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
054-481-031 22 มิ.ย. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 241/9 ถนนแม่ต๋ำ ตำบลแม่ต๋ำ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
054-484-223
กรุงเทพมหานคร
1 บริษัท แฮปปี้ พิโก กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 789/17 ซอยฉลองกรุง 33
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
061-478-2292
062-839-2951
063-167-8087
1 พ.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 10/2 ถนนพรมแดน
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
084-662-9259
081-854-8807
14 ม.ค. 2561
2 บริษัท โลตัส แคปปิตอล จำกัด กรุงเทพฯ 10 ซอยอุดมสุข 31 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
02-361-5989-93 8 มิ.ย. 2560
3 บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด กรุงเทพฯ 979/79-80 ชั้น26 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
02-298-0345 23 ส.ค. 2560
4 บริษัท ศรวณะ จำกัด กรุงเทพฯ 8 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
02-508-5331 10 พ.ย. 2560
5 บริษัท พิโกอ่อนนุช ลีสซิ่ง จำกัด กรุงเทพฯ 1161 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
081-613-3479 10 พ.ย. 2560
6 บริษัท พีวายเจ ซิบลิง จำกัด กรุงเทพฯ 1105/2 อาคารโครงการเนโกะปาร์ค ชั้น 2
ห้องเลขที่ C14 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
098-096-6653 15 พ.ย. 2560
7 บริษัท ศุภธนรังสี เรียลเอสเตท จำกัด กรุงเทพฯ 70/1 ถนนราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
02-917-1222 15 พ.ย. 2560
8 บริษัท บี อินสไปร์ด จำกัด กรุงเทพฯ 927/162 ซอยลาดพร้าว 87 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
02-935-9596 1 ธ.ค. 2560
9 บริษัท วี เอเชีย ลีสซิ่ง จำกัด กรุงเทพฯ 3653 ถนนพระรามที่ 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-046-3235 15 ม.ค. 2561
10 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโกควิกแคช สหไพบูลย์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 42 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
093-480-3337 18 ม.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 134/4 ตรอกวัดราชาธิวาส
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
-
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโกมันนี่อีสานแลนด์ ซอยวัดราชา สามเสน 9 กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 134/5 ตรอกวัดราชาธิวาส
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
093-480-3338 18 ม.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 42 ถนนพิษณุโลก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
092-906-9191 22 ม.ค. 2561
12 บริษัท ฟาสต์โลน จำกัด กรุงเทพฯ 19/125 อาคารสุขุมวิทสวีท ชั้นที่ 13
ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
02-642-0213-5 19 ก.พ. 2561
13 บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพฯ 199/9 ซอยสุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
064-979-3639 21 ก.พ. 2561
14 บริษัท สินกัลยา จำกัด กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 305 ถนนช่างอากาศอุทิศ
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
02-929-6005 1 มี.ค. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 422/5 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
02-982-3829-30
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 833/1 ถนนสรงประภา
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
02-565-5831-32
15 บริษัท ซีเจ พิโก กรุงเทพ จำกัด กรุงเทพฯ 3/21 ซอยนวมินทร์ 74 แยก 3-9 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
082-536-1685 3 มี.ค. 2561
16 บริษัท สุโขทัยแอสเสท จำกัด กรุงเทพฯ 123 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
02-246-9556 2 พ.ค. 2561
17 บริษัท เอเอ็มอี เอ็กซ์เพรส มันนี่ จำกัด กรุงเทพฯ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 310/11 ซอยพหลโยธิน 30 แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
02-641-3442
02-026-3064
3 พ.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 123/40 ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
02-082-2599 24 ธ.ค. 2561
18 บริษัท สปีด แคปปิตอล จำกัด กรุงเทพฯ 100/519 ซอยกำแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 4
(โกสุมนิเวศน์ ซอย 1) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
02-551-6690 25 พ.ค. 2561
19 บริษัท นิรันดร์กาล กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ 1322 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
02-249-8254 1 มิ.ย. 2561
20 บริษัท เบสท์ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด กรุงเทพฯ 81/3 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
02-671-0028-9
02-671-0541-2
02-671-0787
1 ก.ย. 2561
21 บริษัท ฟ้าใหม่ มันนี่ จำกัด กรุงเทพฯ 15 ซอยเพชรเกษม 90 แขวงบางแคเหนือ
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
064-696-9796 9 ก.ย. 2561
22 บริษัท พีฟินโค บางกอก จำกัด กรุงเทพฯ 281/19-23 ชั้น 3 ห้อง 312 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
062-683-4646 24 ก.ย. 2561
23 บริษัท เอชเบย์ คอนซัลแทนส์ จำกัด กรุงเทพฯ 900 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
02-744-2377 1 พ.ย. 2561
24 บริษัท เอเอเอ็ม สุภาพงษ์ จำกัด กรุงเทพฯ 197 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
02-330-9375 1 พ.ย. 2561
25 บริษัท บอสเวลล์ คอนเนคชั่น กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพฯ 45 ซอยรามอินทรา 52/1 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
02-948-5544
081-934-3884
1 พ.ย. 2561
26 บริษัท เดอะโกลบอลวัน จำกัด กรุงเทพฯ 88/60 หมู่บ้านเศรษฐสิริ-รามอินทรา ถนนปัญญาอินทรา
แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
02-548-0544 18 ธ.ค. 2561
27 บริษัท มิตรเกื้อเจริญ จำกัด กรุงเทพฯ 94/10 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
092-251-4539 2 ม.ค. 2562
ภาคกลาง
1 บริษัท แฮปปี้ พิโก ปทุมธานี จำกัด ปทุมธานี 59/96/3 หมู่ที่ 19 ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-909-5255 1 พ.ค. 2560
2 บริษัท เจซี พิโก โลน จำกัด ปทุมธานี 200/20 หมู่ที่ 8 ซอยพหลโยธิน 84 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
02-998-9233 29 พ.ค. 2560
3 บริษัท ทรัพย์สมบูรณ์ แคปปิตอล จำกัด ปทุมธานี 11/164 หมู่ที่ 5 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
02-995-4737 1 ส.ค. 2560
4 บริษัท นวนคร พิโก้ จำกัด ปทุมธานี 98/98 อาคารทาวเวอร์ชั้นอาร์ หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
02-831-6100 15 มี.ค. 2561
5 บริษัท แฮปปี้ พิโก อยุธยา จำกัด พระนครศรีอยุธยา 123/27 หมู่ที่ 2 ตำบลสามเรือน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
035-331-089 1 พ.ค. 2560
6 บริษัท เยส วีแคร์ จำกัด สมุทรปราการ 201/ข หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
02-705-3881 15 พ.ค. 2560
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อีซี่ พิโค สมุทรปราการ 25/6 หมู่ที่ 16 ตำบลบางพึ่ง
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-817-3028 1 ก.ย. 2560
8 บริษัท พยอมวงศ์ศิริ จำกัด สมุทรปราการ 74/1 หมู่ที่ 3 ซอยสุดใจ ถนนพุทธรักษา
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
02-701-4521 16 พ.ย. 2560
9 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคพี มันนี่ เซอร์วิส สมุทรปราการ 998/54 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
081-752-8588
093-438-2238
15 มี.ค. 2561
10 บริษัท ห้าหมื่น จำกัด สมุทรปราการ 79/127 หมู่ที่ 19 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
02-174-6367 18 ส.ค. 2561
11 บริษัท เอเอ็มที แคปปิตอล จำกัด สมุทรปราการ 79/109 หมู่ที่ 2 ซอยลาดกระบัง 54 ถนนวัดศรีวารีน้อย
ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
064-141-3456 15 ก.ย. 2561
12 บริษัท เจริญสุข 2017 จำกัด สมุทรปราการ 53/7 หมู่ที่ 10 ตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-463-4377 6 ต.ค. 2561
13 บริษัท อีเทอนิตี้ แคพพิเทิล จำกัด สมุทรปราการ 53/158 หมู่ที่ 10 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางครุ
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
02-464-0468 25 ต.ค. 2561
14 บริษัท แฮปปี้ พิโก สมุทรสาคร จำกัด สมุทรสาคร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/40 หมู่ที่ 5 ตำบลอ้อมน้อย
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74310
02-813-4654 1 พ.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 80/18 หมู่ที่ 6 ตำบลนาดี
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
095-912-2242
085-293-4242
18 ม.ค. 2561
15 บริษัท วัน แคปปิตอล ทรัพย์มั่นคง จำกัด สมุทรสาคร 307/13 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองมะเดื่อ
อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
081-632-0404 22 มิ.ย. 2560
16 บริษัท บี.เค. แคปปิตอล จำกัด สมุทรสาคร 12/46 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าจีน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
095-612-9338 16 พ.ย. 2560
17 บริษัท ซีเจ พิโก สมุทรสาคร จำกัด สมุทรสาคร 116/4 หมู่ที่ 7 ตำบลท่าจีน
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
063-759-1564 27 เม.ย. 2561
18 บริษัท ทุนธนศิริ จำกัด สมุทรสาคร 79/113 หมู่ที่ 7 ถนนเศรษฐกิจ1 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
085-487-7879 24 พ.ค. 2561
19 บริษัท ดีแอลซี (2017) จำกัด สระบุรี 1/4 ถนนพระพายัพ ตำบลแก่งคอย
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
036-245-193 25 พ.ค. 2560
20 บริษัท พีพีพิโก สระบุรี จำกัด สระบุรี 261/46 ถนนเทศบาล 2 ตำบลปากเพรียว
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
083-014-4279 5 ก.ย. 2560
21 บริษัท พิโก วรพันธ์ จำกัด สระบุรี 221/6 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18230
089-801-0030 2 ต.ค. 2560
22 บริษัท เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส แก่งคอย จำกัด สระบุรี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 63/19 หมู่ที่ 2 ตำบลตาลเดี่ยว
อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
036-244-016 1 มี.ค. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 76/3 หมู่ที่ 1
ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี
036-345-796
098-252-7637
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 510/30 ถนนพหลโยธิน
ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
036-318-657
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 168/20 หมู่ที่ 3
ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
036-364-154
086-134-9946
23 บริษัท พี.เอ็ม.เอส.เอ จำกัด สระบุรี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 136 หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18240
036-261-455
081-853-2077
19 เม.ย. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 172 หมู่ที่ 1
ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
092-516-7733 17 ธ.ค. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 39/14 หมู่ที่ 11
ตำบลหนองไข่น้ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140
092-517-0033
24 บริษัท แสนสุข พิโก จำกัด สุพรรณบุรี 106 ถนนประชาธิปไตย ตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
035-960-543
090-145-0613
5 ต.ค. 2560
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้าน 2 อ ลิสซิ่ง ราชบุรี 8/2 หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะศาลพระ
อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170
081-005-9498 10 ต.ค. 2560
26 บริษัท เอ็ม ซี พิโก จำกัด ราชบุรี 17/1 ถนนโพธาราม-บ้านเลือก ตำบลโพธาราม
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
032-354-175 1 ก.ย. 2561
27 บริษัท เอเอเอ็ม ลพบุรี จำกัด ลพบุรี 149 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
036-680-788 15 ธ.ค. 2560
28 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ลพบุรี จำกัด ลพบุรี 12 ถนนประชาวิถี ตำบลโคกสำโรง
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี 15120
036-441-883 1 เม.ย. 2561
29 บริษัท เอเอเอ็ม แคปปิตอล เซอร์วิส นนทบุรี จำกัด นนทบุรี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 303 ถนนสามัคคี ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
02-952-3366 1 มี.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 61/124 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
02-068-0058
097-251-9324
30 บริษัท ทรัพย์ศิริ(2017) จำกัด นนทบุรี 42/211 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพูด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
02-246-9555-6 12 ต.ค. 2561
31 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ชัยนาท จำกัด ชัยนาท 376/4 หมู่ที่ 8 ตำบลแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 17140
056-481-883 7 พ.ค. 2561
32 บริษัท เอ็ม เค พิโก จำกัด กาญจนบุรี 88/58 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าล้อ
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
034-604-488 17 ส.ค. 2561
33 บริษัท ก่อทุน พิโก ประจวบ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 33/5 หมู่ที่ 5
ถนนเพชรเกษม-ชายทะเล ตำบลกำเนิดนพคุณ
อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
032-907-168
097-116-4849
22 ส.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 47/32 หมู่ที่ 4
ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
032-699-523
34 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพลิน มันนี่ พิโก นครปฐม 9/1 ซอยราชวิถี 9 ถนนราชวิถี ตำบลสนามจันทร์
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
081-880-1311 9 พ.ย. 2561
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 4/25 ถนนถีนานนท์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
043-812-218 11 พ.ค. 2560
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 671 หมู่ที่ 1 ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
087-071-1952 26 ต.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 9 หมู่ที่ 12 ตำบลนาคู
อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160
099-019-1081
3 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองจิ่งเซีย พานิช กาฬสินธุ์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 155,157,159 ถนนเทศบาล 23
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
087-861-0053 16 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 126/3 หมู่ที่ 5
ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46150
043-861-156
4 บริษัท พิโค กาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์ 150/6 - 150/7 ถนนพรรณา ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
043-822-090 3 ม.ค. 2561
5 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนาพิโก กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 53 หมู่ที่ 15 ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
043-851-109 15 ม.ค. 2561
6 บริษัท วี.วัชระวี จำกัด กาฬสินธุ์ 417 หมู่ที่ 3 ตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
095-951-1323 20 ก.พ. 2561
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต้นธุรกิจ พิโก กาฬสินธุ์ 104-106 ถนนกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
043-812-012 15 มี.ค. 2561
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 246/22-23 ถนนธนะผล ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
093-889-0000 20 มี.ค. 2561
9 บริษัท สหไพบูลย์ พิโก โมโน จำกัด กาฬสินธุ์ 543/5 หมู่ที่ 4 ตำบลยางตลาด
อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 46120
086-861-2999 9 เม.ย. 2561
10 บริษัท เอกชัยกาฬสินธุ์ จำกัด กาฬสินธุ์ 184/3-4 ถนนธนะผล ตำบลกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
043-813-688 1 ก.ค. 2561
11 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฤศ พิโก กาฬสินธุ์ 226 หมู่ที่ 15 ตำบลบัวขาว
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
088-548-3265 1 ก.ย. 2561
12 บริษัท ไอยกรณ์ จำกัด ขอนแก่น 43-43/1 ถนนพานิชย์เจริญ ตำบลเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
085-110-7107 7 ก.ค. 2560
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ทันใจ ชุมแพขอนแก่น ขอนแก่น สำนักงานใหญ่ 388/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-511-471 1 มิ.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 333/96 หมู่ที่ 6
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
-
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 333/97 หมู่ที่ 6
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
-
14 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก ขอนแก่น ขอนแก่น สำนักงานใหญ่ 333/95 หมู่ที่ 6 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-337-979 1 มิ.ย. 2560
สำนักงานสาขา 388/4 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
-
15 บริษัท บูราพาณิชย์ จำกัด ขอนแก่น 58/260 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร(ปากซอย36)
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 40000
043-235-677 29 มิ.ย. 2560
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค ขอนแก่น ขอนแก่น 202 หมู่ที่ 4 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-234-966 1 ส.ค. 2560
17 บริษัท ชัยศิริเอทีเอ็ม จำกัด ขอนแก่น 312/3 หมู่ที่ 9 ถนนเหล่านาดี ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
081-544-1375
087-992-2296
25 ส.ค. 2560
18 บริษัท ฐิรญา พิโก จำกัด ขอนแก่น 229/4 หมู่ที่ 12 ตำบลชนบท
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น 40180
094-536-1999 14 ก.ย. 60
19 บริษัท สงวนสิน จำกัด ขอนแก่น 14/4 หมู่ที่ 7 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
043-244-942 29 ต.ค. 2560
20 บริษัท สองห้องธุรกิจ(พิโก) จำกัด ขอนแก่น 411 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสองห้อง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 40190
043-491-754 1 มี.ค. 2561
21 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ขอนแก่น จำกัด ขอนแก่น 2 หมูที่ 9 ตำบลบ้านกง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
043-294-234 1 เม.ย. 2561
22 บริษัท ภูเวียงร่วมมิตร จำกัด ขอนแก่น 444/4 หมู่ที่ 4 ตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
043-291-557 2 พ.ค. 2561
23 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณภัทร์ธนกิจ ขอนแก่น 555 หมู่ที่ 10 ถนนชุมแพ-อุดร ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น 40220
043-399-024 20 ส.ค. 2561
24 บริษัท ไทเฮา แคปปิตอล จำกัด ขอนแก่น 93 หมู่ที่6 ตำบลเก่างิ้ว
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
097-0807565 20 ธ.ค. 2561
25 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก พิกุลทอง นครพนม 99/3 หมู่ที่ 2 ตำบลนาคูณใหญ่
อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 48180
081-974-7062 15 พ.ค. 2560
26 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิสมัย 999 พิโกลิสซิ่ง นครพนม 1 หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านเอี้ยง
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150
089-841-4180 9 ก.ย. 2560
27 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ ควิก แคช พิโก นครพนม นครพนม 14/42 ถนนนครพนม-ธาตุพนม ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
090-370-1588 12 ต.ค. 2560
28 บริษัท เอกชัยนครพนม จำกัด นครพนม 403/38 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000
042-513-155 1 ก.ค. 2561
29 บริษัท เหรียญทอง โฮมมาร์ท จำกัด นครราชสีมา 179 หมู่ที่ 5 ตำบลนางรำ
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
044-479-929 7 ก.ค. 2560
30 บริษัท ศุภมิตรลิสซิ่ง(พิโก) จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 300 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
093-382-6788 15 มิ.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 506 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
086-468-0083 16 ต.ค. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 48/2 ถนนสำราญราษฎร์ ตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
086-468-0084 15 พ.ย. 2561
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 399 หมู่ที่ 7 ตำบลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
086-468-0085
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 165/1 หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 30440
093-412-3311
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 763/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนไทย
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
062-196-6811
สำนักงานสาขา (6) เลขที่ 19/2 หมู่ที่ 13 ตำบลขามสะแกแสง
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
093-772-1999
สำนักงานสาขา (7) เลขที่ 385 หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง
อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430
061-030-2285
31 บริษัท เควี ธุรกิจ จำกัด นครราชสีมา 14-16 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
044-461-323 6 มิ.ย. 2560
32 บริษัท 7 ธุรกิจ จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 434 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านใหม่
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
081-389-8587 7 ส.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 55 หมู่ที่ 12 ตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
081-389-8587 11 ก.ค. 2561
33 บริษัท เงินต่อยอด(นครราชสีมา) จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 340 หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
044-487-220 1 ส.ค. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 170 หมู่ที่ 15
ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
044-489-464
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 166 หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองยาง
อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270
085-631-7856
085-023-2300
34 บริษัท บัวใหญ่ทรัพย์ทวี(พิโก) จำกัด นครราชสีมา 212 ถนนรถไฟ 1 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
081-321-5219 20 ก.ย. 2560
35 บริษัท เคดีเอฟ แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด นครราชสีมา 390 หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยบง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
089-846-3078 23 ก.ย. 2560
36 บริษัท เอกนครพิโก จำกัด นครราชสีมา 2300/2 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-282-165 15 มี.ค. 2561
37 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีเค 26 นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ 34/5 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแปรง
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220
044-802-315 10 ต.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 37 หมู่ที่ 13 ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
081-821-5258
094-263-3773
044-006-912
38 บริษัท พรพูลทรัพย์ พิโก จำกัด นครราชสีมา 150 หมู่ที่ 6 ตำบลไทยเจริญ
อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410
098-548-7788 3 พ.ย. 2560
39 บริษัท อัจฉรา ธุรกิจ จำกัด นครราชสีมา 594 หมู่ที่ 4 ถนนบุรีราษฎร์ ตำบลบ้านใหม่
อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250
081-790-9974 21 พ.ย. 2560
40 บริษัท เมืองคงทรัพย์ทวี(พิโก) จำกัด นครราชสีมา 430 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองคง
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
081-976-3963 1 ม.ค. 2561
41 บริษัท ราชสีมา พิโก จำกัด นครราชสีมา 47/9 ถนนเพ็ดเฟือย 3 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ งหวัดนครราชสีมา 30120
044-462-959 1 ม.ค. 2561
42 บริษัท พิมายรุ่งเรือง พิโก จำกัด นครราชสีมา 248 หมู่ที่ 2 ถนนจอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
081-876-9985 2 ม.ค. 2561
43 บริษัท พิมายธุรกิจ พิโก จำกัด นครราชสีมา 308/8-9 หมู่ที่ 14 ถนนหฤทัยรมย์ ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
044-471-228 2 ม.ค. 2561
44 บริษัท ลิ้ม มั่นคง จำกัด นครราชสีมา 208 หมู่ที่ 2 ตำบลโชคชัย
อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
044-491-099 1 ก.พ. 2561
45 บริษัท สี่แยกธุรกิจ จำกัด นครราชสีมา 42 นิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
086-877-7411 3 ก.พ. 2561
46 บริษัท ศรีไชยสวัสดิ์ จำกัด นครราชสีมา 128 หมู่ที่ 13 ตำบลหนองกราด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
087-633-1542 14 ก.พ. 2561
47 บริษัท เหรียญทองธุรกิจพิโก จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่17 หมู่ที่ 5 ตำบลนางรำ
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
044-479-935 15 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 195/2-3 หมู่ที่ 8
ตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260
086-249-7772 1 พ.ย. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 95 หมู่ที่ 14 ตำบลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
086-020-4433
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 90,92 ถนนนิเวศรัตน์
ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 2,4 ถนนอัษฎางค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-241-552
086-020-4433
48 บริษัท เหรียญทองกิจการ จำกัด นครราชสีมา 326/4 หมู่ที่ 2 ถนนชุมคา ตำบลสีคิ้ว
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
044-413-352 15 ก.พ. 2561
49 บริษัท บัวใหญ่พิโก จำกัด นครราชสีมา 166/1-2 ถนนนิเวศรัตน์ ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
044-461-233 19 มี.ค. 2561
50 บริษัท ประทายธุรกิจ(พิโก) จำกัด นครราชสีมา 112 หมู่ที่ 14 ตำบลประทาย
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
064-961-5639 1 เม.ย. 2561
51 บริษัท โคกสวายร่วมมิตร พิโก จำกัด นครราชสีมา 200 หมู่ที่ 4 ตำบลสายออ
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
087-870-2474 5 เม.ย. 2561
52 บริษัท วิเชียรธุรกิจ พิโก จำกัด นครราชสีมา 164 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
089-582-2802 22 มิ.ย. 2561
53 บริษัท ด่านขุนทดธุรกิจ(พิโก) จำกัด นครราชสีมา 267/4 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
065-801-8845 3 ก.ค. 2561
54 บริษัท โนนสูงธุรกิจ (พิโก) จำกัด นครราชสีมา 17/2-3 ถนนโนนสูง-มิตรภาพ ตำบลโนนสูง
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160
097-336-9938 3 ก.ค. 2561
55 บริษัท คำพันธ์เกื้อกูล จำกัด นครราชสีมา 9 หมู่ที่ 5 ตำบลนางรำ
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180
044-479-910 18 ก.ค. 2561
56 บริษัท พิมายสหมิตรพิโก้ จำกัด นครราชสีมา 51/12 หมู่ที่ 17 ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
044-471-813
044-471-818
1 ส.ค. 2561
57 บริษัท สหสองพัน พิโก จำกัด นครราชสีมา 974/9 ซอยมิตรภาพ 15 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-298-362 1 ส.ค. 2561
58 บริษัท ชุมพวงธุรกิจ พิโก จำกัด นครราชสีมา 44 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
044-477-236 1 ส.ค. 2561
59 บริษัท พิกุลทอง ธนสินทรัพย์ พิโก จำกัด นครราชสีมา 279/4-5 หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
044-487-640 1 ส.ค. 2561
60 บริษัท ตลาดแค พิโก จำกัด นครราชสีมา 291 หมู่ที่ 12 ตำบลธารปราสาท
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30420
044-201-163
044-917-016
1 ส.ค. 2561
61 บริษัท โกลด์ แอนด์ เจมส์ จำกัด นครราชสีมา 119 ถนนจอมพล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
065-576-6388
093-576-9300
1 ส.ค. 2561
62 บริษัท เมืองเกษตรทรัพย์เพิ่มพูน พิโก จำกัด นครราชสีมา 199 หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองเกษตร
อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290
087-870-2474 9 ส.ค. 2561
63 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลัคกี้มันนี่ 2018 พิโก นครราชสีมา 297/5 หมู่ที่ 14 ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
082-145-4184 15 ส.ค. 2561
64 บริษัท ธนายุทธ บัวใหญ่ จำกัด นครราชสีมา 54 ถนนทางหลวง 202 ตำบลบัวใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120
081-966-7877 1 ก.ย. 2561
65 บริษัท ชุมพวงพิโก จำกัด นครราชสีมา 179/6 หมู่ที่ 1 ถนนชุมพวง-ลำปลายมาศ ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
081-878-9433 15 พ.ย. 2561
66 บริษัท เอเอเอ็ม ปากช่อง จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/6 ถนนมิตรภาพ ตำบลปากช่อง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
044-300-365 1 พ.ย. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 160/3 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
044-002-366
67 บริษัท พรชัยสหกิจ จำกัด นครราชสีมา 288/1-2 หมู่ที่ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110
044-087-461
083-374-9857
5 ธ.ค. 2561
68 บริษัท ชุมพวงทรัพย์รุ่งเรือง จำกัด นครราชสีมา 9 หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพวง
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270
088-373-3779 7 ธ.ค. 2561
69 บริษัท ด่านขุนทดทวีทรัพย์ จำกัด นครราชสีมา สำนักงานใหญ่ เลขที่ 603/13 หมู่ที่ 2 ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-389-127 1 ม.ค. 2562
สำนักงานสาขา เลขที่ 637 หมู่ที่ 11 ตำบลด่านขุนทด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
044-389-128
70 บริษัท สีคิ้ว ทรัพย์ทวี จำกัด นครราชสีมา 226 หมู่ที่ 2 ถนนสีคิ้ว-มิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140
044-986-020 2 ม.ค. 2562
71 บริษัท โนนไทยทรัพย์ทวี จำกัด นครราชสีมา 883/3 หมู่ที่ 1 ตำบลโนนไทย
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220
044-381-298 2 ม.ค. 2562
72 บริษัท คู นิติ จำกัด บุรีรัมย์ 104 - 106 หมู่ที่ 2 ถนนสี่สิงหา ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
081-653-4111 1 เม.ย. 2560
73 บริษัท ไฮเทค พิโก ทีแอนด์เอ็น จำกัด บุรีรัมย์ สำนักงานใหญ่ 513/6 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-601-322 1 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 23/47 ถนนอนุวรรตน์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-601-888 5 เม.ย. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ตำบลกระสัง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรมัย์ 31000
044-690-115 1 ก.ค. 2561
74 บริษัท เอ.ที.เอ็ม.ลิสซิ่ง จำกัด บุรีรัมย์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 18/9-10 ถนนปลัดเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-612-417 5 ก.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 7/3-4 ซอยสตึกสำราญ
ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
044-680-606 10 ก.ย. 2560
75 บริษัท ลิ้ม เงินด่วน จำกัด บุรีรัมย์ 199 หมู่ที่ 3 ตำบลมะเฟือง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
044-655-655 1 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 158/3 หมู่ที่ 1
ถนนอภัยราษฎร์ ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
044-689-200
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 381 หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31190
044-699-330
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 295, 297 ถนนประจันตเขต
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
044-631-287
044-631-234
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 904/2
ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
044-622-863
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 88 หมู่ที่ 6
ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
044-641-189
76 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เสรีรุ่งเรือง บุรีรัมย์ 547/6-7 หมู่ที่ 1 ตำบลพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
044-689-220 1 ม.ค. 2561
77 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์พณัช บุรีรัมย์ 299 ถนนประจันตเขต ตำบลนางรอง
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
081-718-4064 9 ม.ค. 2561
78 ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีบี คอมเมิร์ซ บุรีรัมย์ 79-81 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวโคก
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130
081-924-7554 1 เม.ย. 2561
79 บริษัท สตึกทรัพย์ทวี พิโก จำกัด บุรีรัมย์ 444/15 หมู่ที่ 19 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
044-680-588 3 ก.ค. 2561
80 บริษัท สุทธิสิริ พิโก จำกัด บุรีรัมย์ 29/15-16 ถนนปลัดเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-614-725 27 ก.ค. 2561
81 บริษัท พุทไธสงยนตรกิจพิโก จำกัด บุรีรัมย์ 125 หมู่ที่ 3 ตำบลพุทไธสง
อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
044-655-599 1 ส.ค. 2561
82 บริษัท สตึกสหมิตร พิโก จำกัด บุรีรัมย์ 109/4 หมู่ที่ 22 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
044-627-497 1 ส.ค. 2561
83 บริษัท เงินต่อยอด (บุรีรัมย์) จำกัด บุรีรัมย์ 100-102 หมู่ที่ 22 ตำบลนิคม
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150
044-634-928 4 ส.ค. 2561
84 บริษัท เอเอเอ็ม บุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ 491/2 ถนนจิระ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
044-634-981
083-059-6143
1 พ.ย. 2561
85 บริษัท หนองกี่ทวีทรัพย์ จำกัด บุรีรัมย์ 1/8 หมู่ที่ 2 ถนนนนทิจันทร์-โนนสวรรค์ ตำบลทุ่งกระเต็น
อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210
044-641-219 2 ม.ค. 2562
86 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก มหาสารคาม มหาสารคาม 566 ถ.นครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
043-711-054 11 พ.ค. 2560
87 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพรชพิโก ท่าขอนยาง มหาสารคาม มหาสารคาม 148/2 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าขอนยาง
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
090-370-1588 12 ต.ค. 2560
88 บริษัท พิโก้ เซอร์วิส พลัส จำกัด มหาสารคาม 85 ถนนศรีราชวงศ์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
092-782-4514 15 ธ.ค. 2560
89 บริษัท พิโค มหาสารคาม จำกัด มหาสารคาม 41/5 หมู่ที่ 2 ตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
043-770-136 18 ธ.ค. 2560
90 บริษัท ทำเลทอง พิโก จำกัด มหาสารคาม 133 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
081-836-4500 1 ม.ค. 2561
91 บริษัท ลิ้ม ร่ำรวย จำกัด มหาสารคาม 823 หมู่ที่ 1 ตำบลปะหลาน
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
043-791-456 1 ก.พ. 2561
92 บริษัท ศรีมิตรทรัพย์ทวี (พิโก) จำกัด มหาสารคาม 451 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
097-340-9535 15 มี.ค. 2561
93 บริษัท วาปีธุรกิจ(พิโก) จำกัด มหาสารคาม 196/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองแสง
อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
093-478-9306 15 มี.ค. 2561
94 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก มหาสารคาม มหาสารคาม 179,181 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
080-549-8555 9 เม.ย. 2561
95 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสงวนชัยพิโก มหาสารคาม 42 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
091-863-2999 1 พ.ค. 2561
96 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สารคามชัยศิริพิโก มหาสารคาม สำนักงานใหญ่ เลขที่146/9 ถนนถีนานนท์ ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
043-722-350
081-967-0188
15 พ.ค. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 163/1 หมู่ที่ 1
หมู่บ้านชุมชนขวัญเมือง ตำบลบรบือ อำเภอบอรบือ จังหวัดมหาสารคาม 44130
098-104-2292 15 มิ.ย. 2561
97 บริษัท มีดี เงินด่วน จำกัด มหาสารคาม 327/2 หมู่ที่ 4 ถนนท่าขอนยาง ตำบลท่าขอนยาง
อำเภอเมืองกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
043-511-547 1 มิ.ย. 2561
98 บริษัท เอกชัยมหาสารคาม จำกัด มหาสารคาม 112/1 ถนนผดุงวิถี ตำบลตลาด
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000
043-725-859 1 ก.ค. 2561
99 บริษัท พิโก-พยัคฆ์ธุรกิจ จำกัด มหาสารคาม 882 หมู่ที่ 14 ตำบลปะหลาน
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44110
043-791-147
081-790-5001
089-841-5011
3 ก.ย. 2561
100 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก มุกดาหาร มุกดาหาร 70/36-37 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลศรีบุญเรือง
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
042-613-007 11 พ.ค. 2560
101 บริษัท เอเอเอ็ม มุกดาหาร จำกัด มุกดาหาร 52/6 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
042-043-529 1 พ.ย. 2561
102 บริษัท คำเขื่อนแก้ว จำกัด ยโสธร 79/1 หมู่บ้านศาลาแดง หมู่ที่ 9 ตำบลเขื่องคำ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-711-531 13 มี.ค. 2560
103 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก ยโสธร ยโสธร 658/2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-720-399 11 พ.ค. 2560
104 บริษัท ยโสธรชัยศิริธุรกิจ จำกัด ยโสธร 115 หมู่ที่ 7 บ้านดอนแฮด ตำบลตาดทอง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-711-851 9 ก.ย. 2560
105 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริยโสธร ยโสธร 82 หมู่ที่ 17 ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
099-458-9829 4 ก.ย. 2560
106 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนสิน ( ยโสธร 2559 ) ยโสธร 650/4-5 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
085-689-7976 2 ม.ค. 2561
107 บริษัท พรเพ็ญ พิโก จำกัด ยโสธร 151-153 ถนนวิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-711-653 14 พ.ค. 2561
108 บริษัท ณัฐวุฒิธุรกิจ กุดชุม จำกัด ยโสธร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 479 หมู่ที่ 14 ตำบลกุดชุม
อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 35140
045-789-700 1 มิ.ย. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 400/3 ถนนวิทยะธำรงค์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
087-356-4900 31 ก.ค. 2561
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 646 หมู่ที่ 1 ตำบลลุมพุก
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110
087-565-5400
109 บริษัท เจ.ดับบลิว.ธุรกิจ (ยโสธร) จำกัด ยโสธร 4357 หมู่ที่ 12 ถนนวารีราชเดช ตำบลน้ำคำใหญ่
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-715-455
089-199-2330
1 ก.ค. 2561
110 บริษัท พิโกสร้างสรรค์กรุ๊ป จำกัด ยโสธร 230/1-2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
089-132-5511 15 ก.ย. 2561
111 บริษัท ที–พลัส มันนี่ จำกัด ยโสธร 219 หมู่ที่ 3 ตำบลสำราญ
อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
045-711-044 1 ต.ค. 2561
112 บริษัท เฟิร์ส มันนี่ จำกัด ร้อยเอ็ด 38/29 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-511-863 15 พ.ค. 2560
113 บริษัท สหไพบูลย์ พิโก ร้อยเอ็ด จำกัด ร้อยเอ็ด 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-512-670
043-512-667
1 มิ.ย. 2560
114 บริษัท เอสเอสบี สหไพบูลย์ จำกัด ร้อยเอ็ด 398/3-4 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-511-547 1 มิ.ย. 2560
115 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก 2560 ร้อยเอ็ด 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-512-670 11 พ.ค. 2560
116 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์เอเชีย พิโก ร้อยเอ็ด 38 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
089-276-8407
043-519-988
11 พ.ค. 2560
117 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์โอเค พิโก ร้อยเอ็ด 64/1 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-516-817 11 พ.ค. 2560
118 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหรัตน์ควิก พิโก ร้อยเอ็ด 396/4-5 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
081-871-6791
043-511-471
11 พ.ค. 2560
119 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิโก ฟาสต์ แคช ร้อยเอ็ดกกโพธิ์ ร้อยเอ็ด 611 หมู่ที่ 14 ตำบลเหนือเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-515-939
043-523-235
11 พ.ค. 2560
120 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงธนาพิโค ร้อยเอ็ด 443 หมู่ที่ 3 ตำบลแวง
อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110
043-033-559 4 ก.ค. 2560
121 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติลิสซิ่ง (101) ร้อยเอ็ด 165-167 ถนนราชการดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-501-888 28 ก.ค. 2560
122 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกธนา พิโค ร้อยเอ็ด 117 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-512-528 1 ส.ค. 2560
123 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 117/3 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเมือง
อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 45210
090-830-5340 4 ก.ย. 2560
124 บริษัท แสนศรีแคช จำกัด ร้อยเอ็ด 169 หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
043-590-320 1 ส.ค. 2560
125 บริษัท เนรมิตธุรกิจ จำกัด ร้อยเอ็ด 335-336 หมู่ที่ 8 ตำบลขวัญเมือง
อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120
087-951-1155 1 ต.ค. 2560
126 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพิโก ควิก แคช ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 2/11 ถนนรอบเมือง ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
081-335-8777 16 ต.ค. 2560
127 บริษัท เคหะภัณ ทวีสิน จำกัด ร้อยเอ็ด 558 หมู่ที่ 2 ตำบลสระคู
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
043-581-430 1 พ.ย. 60
128 บริษัท โมโน พิคโค จำกัด ร้อยเอ็ด 497/1-2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
086-861-2999 23 พ.ย. 2560
129 บริษัท สหไพบูลย์ บูรพา จำกัด ร้อยเอ็ด 497/2-3 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-511-471 29 ธ.ค. 2560
130 บริษัท เทพทันใจเงินสด จำกัด ร้อยเอ็ด 37/11 ถนนสันติสุข ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-038-788 29 ธ.ค. 2560
131 บริษัท สามประสาน 101 จำกัด ร้อยเอ็ด 575-577 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-515-554 3 ม.ค. 2561
132 บริษัท รุ่งทรัพย์พิโก้ จำกัด ร้อยเอ็ด 80/3-4 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-513-301 17 มี.ค. 2561
133 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองไทย พิโก ร้อยเอ็ด 234-236-238 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-511-461 19 เม.ย. 2561
134 บริษัท ชัยสุวรรณ(2017) จำกัด ร้อยเอ็ด 229 หมู่ที่ 2 ถนนประสานเมือง ตำบลสระคู
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
043-581-335 8 พ.ค. 2561
135 บริษัท เกษตรวิสัยธุรกิจ(พิโก) จำกัด ร้อยเอ็ด 100/4 หมู่ที่ 13 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเกษตรวิสัย
อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
043-589-383 3 ก.ค. 2561
136 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนผล พิโก ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6/11 ถนนหายโศรก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
089-712-4141 22 ส.ค. 2561
137 ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาคภพ ร้อยเอ็ด 454/6-7 ถนนผดุงพานิช ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-511-868
084-511-2347
1 ก.ย. 2561
138 บริษัท รุ่งทรัพย์ (2017) จำกัด ร้อยเอ็ด 217-219 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
043-513-302 19 พ.ย. 2561
139 บริษัท เอกธนพลัส จำกัด ร้อยเอ็ด 384 หมู่ที่ 7 ตำบลอาจสามารถ
อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 45160
089-939-8077 14 ธ.ค. 2561
140 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลชัยดีพิโก สกลนคร สำนักงานใหญ่ เลขที่ 626 หมู่ที่ 2 ซอยเจริญศิลป์ 13
ถนนคำภูแสน ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์
จังหวัดสกลนคร 47290
042-709-210 9 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 912 หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างแดนดิน
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
042-721-079 25 มิ.ย. 2561
141 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครรวมทุน 2017 สกลนคร 189 หมู่ที่ 9 ตำบลพรรณา
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร 47130
087-225-5515 16 ก.พ. 2561
142 บริษัท เจริญไชยธุรกิจ จำกัด สุรินทร์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 83 ถนนหลักเมือง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
091-831-6699 1 มิ.ย. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 538/1 หมุ่ที่ 6 ถนนปัทมานนท์
ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพร จังหวัดสุรินทร์ 32180
088-582-9486 29 ม.ค. 2561
143 บริษัท โตทรัพย์ ปราสาท จำกัด สุรินทร์ 333/14 - 15 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพลวง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
044-532-089-90 1 ส.ค. 2560
144 บริษัท เงินต่อยอด(สุรินทร์) จำกัด สุรินทร์ 405 หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
044-599-222 1 ส.ค. 2560
145 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมทรัพย์ สุรินทร์ 443 หมู่ที่ 1 ตำบลรัตนบุรี
อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130
081-725-0064 16 ก.ย. 2560
146 บริษัท โตทรัพย์ปราสาท 2017 จำกัด สุรินทร์ 426/1 หมู่ที่ 3 ตำบลลำดวน
อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ 32220
044-532-090 20 พ.ย. 2560
147 บริษัท พิโก โอเค จำกัด สุรินทร์ 295 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอสำดรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
044-569-061 1 ม.ค. 2561
148 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนาผลพัฒนา สุรินทร์ 106-108 ถนนดาดอก ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
044-538-999 1 ม.ค. 2561
149 บริษัท พีทีสุรินทร์ จำกัด สุรินทร์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 148/2 ถนนกรุงศรีนอก
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
044-159-889
091-019-9436
1 เม.ย. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 432/1-3 หมู่ที่ 2
ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
044-551-127
096-556-7746
24 ก.ค. 2561
150 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เค.สบายใจ สุรินทร์ 333/20 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านพลวง
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
044-552-278 1 พ.ค. 2561
151 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรพงษ์มอเตอร์ สุรินทร์ 563-565 ถนนสุรินทร์-ช่องจอม หมู่ที่ 2 ตำบลกังแอน
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
044-551-070
044-551-457
1 พ.ค. 2561
152 บริษัท พัฒนาธุรกิจขนาดย่อม จำกัด สุรินทร์ 271 หมู่ที่ 7 ตำบลสลักได
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32140
044-065-744 2 ส.ค. 2561
153 บริษัท ก้าวหน้าทันใจ จำกัด สุรินทร์ 311 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 1
ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
044-561-065 22 ก.ค. 2561
154 บริษัท 9 รวย จำกัด สุรินทร์ 435 หมู่ที่ 2 ตำบลกังแอน
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
086-725-0921 15 ก.ย. 2561
155 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ล่ำซำ จำกัด สุรินทร์ 19/2 ถนนเทศบาล 3 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000
081-315-4875 1 พ.ย. 2561
156 บริษัท มั่นคงยนต์กิจ จำกัด สุรินทร์ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 558 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ล้อม
อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
081-265-9178 1 ธ.ค. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 363-364 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 32170
044-569-604
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 873 หมู่ที่ 2
ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110
085-479-4528 10 ธ.ค. 2561
157 บริษัท โตทรัพย์ จำกัด ศรีสะเกษ 84/9 หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-612-612 1 ส.ค. 2560
158 บริษัท โตทรัพย์ศรีสะเกษ จำกัด ศรีสะเกษ 232 หมู่ที่ 8 ตำบลพยุห์
อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 33230
045-612-573 1 พ.ย. 2560
159 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคทรัพย์ธนา ศรีสะเกษ 999 หมู่ที่ 7 ถนนคงวิบูรย์เกียรติ ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
045-692-721 1 พ.ย. 2560
160 บริษัท เอ.แฮปปี้ แคช จำกัด ศรีสะเกษ 339/15 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองครก
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-826-313 1 พ.ย. 2560
161 บริษัท ศรีสะเกษ ส. ยานยนต์ จำกัด ศรีสะเกษ 1032/3-4 ถนนวิจิตรนคร ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-613-079 1 ส.ค. 2561
162 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดนัย พิโก ศรีสะเกษ 50/10 หมู่ที่ 11 ตำบลหญ้าปล้อง
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-611-738 1 ก.ย. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 991/80 ถนนกวงเฮง ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-611-388 1 พ.ย. 2561
163 บริษัท ฉัตรชัย พิโก ศรีสะเกษ จำกัด ศรีสะเกษ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1506/1-2 ถนนขุขันธ์
ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-616-655 1 ม.ค. 2562
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 399/6 หมู่ที่ 14 ตำบลดูน
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
045-651-155
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 1512/9 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
045-611-616
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 132/2 หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองคง
อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
045-963-964
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 760 หมู่ที่ 7 ตำบลกำแพง
อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
045-963-963
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 47 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม
อำเภอกันทรลักษ์ จงหวัดศรีสะเกษ 33110
045-662-600
164 บริษัท ชัย พิโก จำกัด อุดรธานี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 348-349 หมู่ที่ 5
ซอยบ้านหนองเตาเหล็ก ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
086-469-5350
089-861-5151
8 มิ.ย. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 205/6 หมู่ที่ 2
ซอยบ้านหนองตุ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
086-469-5350
089-861-5151
20 ต.ค. 2560
165 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรทรัพย์อนันต์ อุดรธานี 24/11 ถนนอุดรดุษฎี ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042-343-097 16 มิ.ย. 2560
166 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรชัยดี พิโก อุดรธานี 49/15 ถนนทองคำอุทิศ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
097-319-9196 1 พ.ย. 2560
167 บริษัท ซิมเปิล แคช(อุดรธานี) จำกัด อุดรธานี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 354/2 หมู่ที่ 11 ตำบลเพ็ญ
อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150
042-279-277
093-328-6435
2 ม.ค. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 394/4 หมู่ที่ 6
ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190
042-271-119
093-320-7803
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 126/4 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
042-282-477
098-103-2397
สำนักงานสาขา (3) เลขที่ 212/4 หมู่ที่ 1
ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 41260
061-029-2828
061-029-5757
สำนักงานสาขา (4) เลขที่ 87 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130
062-196-0077
062-196-0088
สำนักงานสาขา (5) เลขที่ 86 หมู่ที่ 13
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250
061-028-0888
061-028-0999
15 ต.ค. 2561
168 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดร เอ.พี. เจริญทรัพย์ อุดรธานี 59/13 ถนนวัฒนานุวงศ์ ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
042-222-635
081-450-7682
2 ก.พ. 2561
169 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหไพบูลย์ พิโก อุบลราชธานี อุบลราชธานี 19/3 หมู่ที่ 4 ตำบลแสนสุข
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
092-687-2828 11 พ.ค. 2560
170 บริษัท โตทรัพย์ พิบูลมังสาหาร จำกัด อุบลราชธานี 96/7 ถนนสถิตย์นิมานการ ตำบลพิบูล
อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 34110
045-442-116 1 ส.ค. 2560
171 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำนาจชัยศิริอุบลราชธานี อุบลราชธานี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 378/3 หมู่ที่ 2
ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี 34250
084-301-3164 29 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 129 หมู่ที่ 14
ตำบลข้าวปุ้น อำเภอกุดข้าวปุ้น
จังหวัดอุบลราชธานี 34270
098-190-5329 29 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 336/3 หมู่ที่ 1
ตำบลคำเจริญ อำเภอตระการพืชผล
จังหวัดอุบลราชธานี 34130
065-310-5214 26 ก.พ. 2561
172 บริษัท วีอาร์ลิสซิ่ง จำกัด อุบลราชธานี 289 ถนนกันทรลักษณ์ ตำบลวารินชำราบ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
045-321-865 3 ม.ค. 2561
173 บริษัท โตทรัพย์พิบูล 2560 จำกัด อุบลราชธานี 349/1 หมู่ที่ 15 ตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
045-442-116 15 ธ.ค. 2560
174 บริษัท เอกชัยตระการพืชผล จำกัด อุบลราชธานี 128/2 หมู่ที่ 5 ตำบลขุหลุ
อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
045-482-184 1 ก.ค. 2561
175 บริษัท เอกชัย เดชอุดม จำกัด อุบลราชธานี 855 หมู่ที่ 24 ตำบลเมืองเดช
อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160
045-362-597 1 ก.ค. 2561
176 บริษัท เอกชัยศรีเมืองใหม่ จำกัด อุบลราชธานี 402 หมู่ที่ 2 ถนนศรีมันปลา ตำบลนาคำ
อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 34250
081-266-6758 1 ก.ค. 2561
177 บริษัท อำนาจชัยศิริธุรกิจ จำกัด อำนาจเจริญ สำนักงานใหญ่ 490 หมู่ที่ 9 ถนนอรุณประเสริฐ
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
045-270-220 4 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา 1 เลขที่ 350/5 หมู่ที่ 3 ตำบลนาหว้า
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
098-149-3439 29 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา 2 เลขที่ 327/2 หมู่ที่ 15
ตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ 37290
065-438-7139 29 ก.ย. 2560
178 บริษัท พงสินทวี(2016) จำกัด อำนาจเจริญ 379 หมู่ที่ 6 ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
045-512-221 8 พ.ค. 2561
179 บริษัท เอกชัยอำนาจเจริญ (2005) จำกัด อำนาจเจริญ 742-743 หมู่ที่ 9 ถนนวิชิตสิน ตำบลบุ่ง
อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000
081-760-6373 1 ก.ค. 2561
180 บริษัท เอกชัย ปทุมราชวงศา จำกัด อำนาจเจริญ 189/5-6 หมู่ที่ 1 ตำบลนาหว้า
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ 37110
045-465-009 2 ก.ค. 2561
181 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนศิริธุรกิจ ชัยภูมิ 336/152ก ถนนราชทัณฑ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-811-181 1 ธ.ค. 2560
182 บริษัท รวมมิตรพิโก จำกัด ชัยภูมิ 17 หมู่ที่ 2 ตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
044-882-431 1 ธ.ค. 2560
183 บริษัท ชัยภูมิทรัพย์ทวีพิโก จำกัด ชัยภูมิ 336 ก/126-127 หมู่ที่ 1 ถนนหฤทัย ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-812-144 1 ม.ค. 2561
184 บริษัท สุขสำราญพึ่งพา จำกัด ชัยภูมิ 269/3 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลหนองบัวโคก
อำเภอจตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 36220
080-573-8420
081-065-8797
19 ก.พ. 2561
185 บริษัท พิโกแก้งคร้อ จำกัด ชัยภูมิ 607 หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
044-831-283 23 เม.ย. 61
186 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง ชัยภูมิ จำกัด ชัยภูมิ 32 หมู่ที่ 2 ตำบลผักปัง
อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
044-056-483 7 พ.ค. 61
187 บริษัท ชัยภูมิธุรกิจ(พิโก) จำกัด ชัยภูมิ 631/107 ก. ถนนชัยประสิทธิ์ ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-830-799 1 มิ.ย. 2561
188 บริษัท คอนสวรรค์ พิโก จำกัด ชัยภูมิ 202 หมู่ที่ 13 ตำบลคอนสวรรค์
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
044-889-122 2 ก.ค. 2561
189 บริษัท แก้งคร้อมั่นคง พิโก จำกัด ชัยภูมิ 348 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไผ่
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
044-882-431 16 ก.ค. 2561
190 บริษัท ทรัพย์มั่นคง พิโก จำกัด ชัยภูมิ 153 หมู่ที่ 1 ตำบลช่องสามหมอ
อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150
044-882-010 1 ส.ค. 2561
191 บริษัท ธารทองธรรม จำกัด ชัยภูมิ 257 หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเพชร
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160
081-544-7344
044-859-322
1 ก.ย. 2561
192 บริษัท ชัยภูมิสหมิตร จำกัด ชัยภูมิ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 349/20-21 ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 36000
044-830-361
044-812-997
1 พ.ย. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 478/7 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัวระเหว
อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36250
044-897-419
193 บริษัท ซิมเปิล แคช จำกัด หนองคาย สำนักงานใหญ่ เลขที่ 60/1 หมู่ที่ 5 ถนนมิตรภาพ
ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
042-411-037
081-739-3818
2 ม.ค. 2561
สำนักงานสาขาโพนพิสัย เลขที่ 291 หมู่ที่ 14
ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
042-405-035
081-260-9317
สำนักงานสาขาท่าบ่อ เลขที่ 220 หมู่ที่ 12
ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
042-400-147
085-274-9955
194 บริษัท โพนพิสัย แคปปิตอล เซอร์วิส จำกัด หนองคาย เลขที่ 220/35 หมู่ที่ 3 ตำบลมีชัย
อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
042-413-628-29 1 มี.ค. 2561
195 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม 2018 หนองคาย 39/3 หมู่ที่ 4 ถนนผดุงสามัคคี ตำบลท่าบ่อ
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 43110
081-369-0348 2 ม.ค. 2562
196 บริษัท ศรีบุญเรือง พิโก จำกัด หนองบัวลำภู 330/1 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
089-190-5051 9 มี.ค. 2561
197 บริษัท บุญเรืองสหมิตร จำกัด หนองบัวลำภู สำนักงานใหญ่ เลขที่ 520 หมู่ที่ 13 ตำบลเมืองใหม่
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
042-353-558 2 พ.ค. 2561
สำนักงานสาขา เลขที่ 299/1 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสัง
อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
043-315-444 16 ต.ค. 2561
198 บริษัท สบาย สบาย ลิสซิ่ง เลย จำกัด เลย 300 หมู่ที่ 1 ตำบลด่านซ้าย
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120
042-891-989 7 พ.ค. 2561
ภาคตะวันออก
1 บริษัท แฮปปี้ พิโก ชลบุรี จำกัด ชลบุรี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 53/26 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
038-330-108 1 พ.ค. 2560
สำนักงานสาขา (1) เลขที่98/16 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเก่า
อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
083-585-6129
087-781-4537
9 ก.ย. 2560
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 1
ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
081-489-0996
087-733-6097
2 บริษัท กอบสุข (2016) จำกัด ชลบุรี 300/220 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
084-022-1189 19 ต.ค. 2560
3 บริษัท อีซี่โลนใจดี จำกัด ชลบุรี 87/27 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
086-455-4497
086-459-5525
1 มี.ค. 2561
4 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2016 จำกัด ชลบุรี 37 ถนนศรีราชานคร 1 ตำบลศรีราชา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
038-323-628 2 ก.พ. 2561
5 บริษัท มหาจักรพรรดิ์ จำกัด ชลบุรี 54/45 หมู่ที่ 3 ถนนบายพาส ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
038-289-061 15 ก.พ. 2561
6 บริษัท พีฟินโค (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี 144/214 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
094-982-4642 1 มี.ค. 2561
7 บริษัท ดี มันนี่ แคปปิตอล ลิสซิ่ง จำกัด ชลบุรี 567 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลสุรศักดิ์
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
080-920-5913 6 มี.ค. 2561
8 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2015 จำกัด ชลบุรี 125/2 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
080-996-4289 23 พ.ค. 61
9 บริษัท ทรีมันนี่ ชลบุรี จำกัด ชลบุรี 333/8 หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
089-938-3444 1 มิ.ย. 2561
10 บริษัท ซานตา เงินทันใจ จำกัด ชลบุรี 38/9 หมู่ที่ 9 ตำบลนาป่า
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
097-252-1912 27 ก.ค. 2561
11 บริษัท ซีเอ็นเอฟ กรุ๊ป จำกัด ชลบุรี 210/154 หมู่ที่ 2 ตำบลบึง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
089-504-4950 3 ส.ค. 2561
12 บริษัท ตราดพิโก เซอร์วิส จำกัด ตราด 23 ถนนตัดใหม่ ตำบลบางพระ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
081-940-7701 15 ธ.ค. 2561
13 บริษัท ตราด พิโก จำกัด ตราด 6 ซอยเทอดจรัส 2 ตำบลบางพระ
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
085-275-3470 13 พ.ค. 2560
14 บริษัท แฮปปี้ พิโก ระยอง จำกัด ระยอง สำนักงานใหญ่ 1/12 ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
038-608-552 1 พ.ค. 2560
สำนักงานสาขา เลขที่ 362/2 หมู่ที่ 3
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
- 1 พ.ค. 2561
15 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติธรรม ระยอง 199/63 หมู่ที่ 2 ถนนเทศบาล 1 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
086-819-1976 1 ก.ค. 2560
16 บริษัท ฟาสท์เตอร์ ช้อยส์ จำกัด ระยอง 267/240 ถนนสุขุมวิท ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
038-609-135-6 1 ม.ค. 2561
17 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.พี. ถุงเงิน ระยอง 36/8 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค่าย
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
082-471-8691 16 มี.ค. 2561
18 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2017 จำกัด ระยอง 147/3 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
091-882-0636 17 เม.ย. 2561
19 บริษัท อีซี่ คาร์ทูแคช จำกัด ระยอง 44/12 หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
062-323-2098 1 มิ.ย. 2561
20 บริษัท ทรีมันนี่ ระยอง จำกัด ระยอง 239/7 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
063-114-1711 17 มิ.ย. 2561
21 บริษัท มั่งมีกรุ๊ป 2018 จำกัด ระยอง 147/3 หมู่ที่ 4 ตำบลปลวกแดง
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
080-996-4289 2 ส.ค. 2561
22 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีพีเค เงินด่วน พิโก ระยอง 80 หมู่ที่ 3 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
038-016-912
081-949-8250
086-309-6585
1 ต.ค. 2561
23 บริษัท ทรีมันนี่ จำกัด ฉะเชิงเทรา 891 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
098-137-1711 17 ก.ค. 2560
24 บริษัท ทรีมันนี่ พลัส จำกัด ฉะเชิงเทรา 891/2 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
062-282-1711 8 ม.ค. 2561
25 บริษัท ทรีมันนี่ โอเค จำกัด ฉะเชิงเทรา 891/1 หมู่ที่ 9 ตำบลหัวสำโรง
อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190
098-258-1711 8 ม.ค. 2561
26 บริษัท พีเค แคปปิตอล จำกัด ฉะเชิงเทรา 56/20 หมู่ที่ 6 ตำบลบางวัว
อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
080-920-5913 9 มิ.ย. 2561
27 บริษัท อำนวย พิโกไทย จำกัด ฉะเชิงเทรา 888/6 หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
038-551-611 15 พ.ย. 2561
28 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีเอ็ม แคปปิตอล 2017 สระแก้ว 72/4 ถนนกม. 2 ฝั่งซ้าย ตำบลอรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
081-945-8006
089-939-3118
15 ก.ย. 2560
29 บริษัท พิโกท่าตูม จำกัด ปราจีนบุรี 409 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตูม
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140
081-940-8399 22 พ.ย. 2560
30 ห้างหุ้นส่วนจำกัด 999 ลิสซิ่ง จันทบุรี 45 ถนนมหาราช ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
039-327-999 1 ธ.ค. 2560
ภาคใต้
1 บริษัท 99 มงคล จำกัด ตรัง 19/1 ถนนห้วยยอด ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
075-217-729 9 มี.ค. 2560
2 บริษัท ดี ดี ตรัง พิโก จำกัด ตรัง 437/11 ถนนกันตัง ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
075-290-897 3 ม.ค. 2561
3 บริษัท น้ำใจ จำกัด ตรัง 21/6 ถนนบ้านโพธิ์ ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
094-730-0397 30 เม.ย. 2561
4 บริษัท เดอะ เบสท์ ลิสซิ่ง (พิโก) จำกัด ตรัง 506 ถนนเพชรเกษม ตำบลห้วยยอด
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130
095-256-6366 1 ต.ค. 2561
5 บริษัท รุ่งเรืองกรุ๊ป จำกัด ตรัง 79 ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 92170
081-535-4053 10 ม.ค. 2562
6 บริษัท ฟิกซ์ แคช จำกัด นครศรีธรรมราช 378/3 หมู่ที่ 5 ตำบลปากพูน
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
081-077-2047 1 ก.ค. 2560
7 ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณมังคุด นครศรีธรรมราช 11 ถนนประชาบำรุง ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 80180
083-180-5220 1 พ.ย. 2560
8 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างทองแม่มณฑา ปากพนัง นครศรีธรรมราช สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3/3 ถนนศรีสมบูรณ์ ตำบลปากพนัง
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80370
075-441-013 12 ธ.ค. 2560
สำนักงานสาขา สำนักงานสาขา เลขที่ 349/1-2 หมู่ที่ 13
ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
075-441-234 1 ต.ค. 2561
9 บริษัท ถาวรรวมทุนธุรกิจ 1986 จำกัด นครศรีธรรมราช สำนักงานใหญ่ เลขที่ 419/19 ถนนทุ่งสง-นครศรีธรรมราช ตำบลปากแพรก
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
068-281-6767 19 ก.พ. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 487/1 หมู่ที่ 6
ถนนเพชรเกษม ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
081-894-7284 18 พ.ค. 61
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 111/16 หมู่ที่ 3
ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80130
093-684-9462
10 บริษัท สุวรรณดี พิโค จำกัด นครศรีธรรมราช 45/2 หมู่ที่ 4 ถนนนครศรีฯ -พรหมคีรี ตำบลท่างิ้ว
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
084-308-6047 1 ต.ค. 2561
11 บริษัท ภูเก็ตรวมทุน 2017 จำกัด พังงา 46/7 ถนนศิริราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
076-413-477 17 มิ.ย. 2560
12 บริษัท พังงารวมทุน จำกัด พังงา 529/1 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
087-669-6999 15 พ.ย. 2560
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตะกั่วป่าพิโค พังงา 16 ถนนเสนาราษฎร์ ตำบลตะกั่วป่า
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82770
081-719-8251 15 ธ.ค. 2560
14 บริษัท พังงาธุรกิจ จำกัด พังงา 80 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
076-411-442 10 ก.พ. 2561
15 บริษัท โอเค 2017 จำกัด ภูเก็ต 59/21 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้
อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
076-319-777 18 เม.ย. 2560
16 บริษัท สามวิภา เกื้อกูล จำกัด กระบี่ 86/4 หมู่ที่ 2 ถนนเพชรเกษม ตำบลคลองท่อมใต้
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 81120
075-699-032 2 ม.ค. 2561
17 บริษัท 3.ก.พิโก จำกัด กระบี่ 29/47 หมู่ที่ 2 ตำบลอ่าวลึกเหนือ
อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110
095-273-2211 10 ก.พ. 2561
18 บริษัท หาดใหญ่รวมทุน จำกัด สงขลา 906 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
097-347-9465
074-223-362
26 ม.ค. 2561
19 บริษัท ทุนธนศิริ (สงขลา) จำกัด สงขลา 88/10 หมู่ที่ 3 ตำบลชิงโค
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 90280
063-227-1383
063-227-1618
24 ส.ค. 2561
20 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โสธรธุรกิจ สงขลา 207/159 หมู่ที่1 ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
074-555-452
088-398-5332
15 ต.ค. 2561
21 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิกซ์บาวเงินล้าน พัทลุง 34 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสัก
อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 93160
089-596-7515 23 มี.ค. 2561
22 บริษัท วินมอเตอร์เวียงสระ(2553) จำกัด สุราษฎร์ธานี 199 หมู่ที่ 1 ตำบลเวียงสระ
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
077-361-731
089-866-8485
9 ส.ค. 2561
23 บริษัท เอ็ม-วัน ลิสซิ่ง (สุราษฎร์) จำกัด สุราษฎร์ธานี สำนักงานใหญ่ เลขที่ 611/15-16 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านส้อง
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84190
087-418-7219 13 พ.ย. 2561
สำนักงานสาขา (1) เลขที่ 33/4 ถนนพิชัยเดชะ ตำบลนาสาร
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
086-479-9700
สำนักงานสาขา (2) เลขที่ 255 หมู่ที่ 1 ตำบลตลาดไชยา
อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
095-418-5696
กลับหน้าแรก
จำนวนผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ที่เปิดดำเนินการ จำแนกตามภูมิภาค
ที่มา : สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ วันที่ 23 มกราคม 2562