เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด

พ.ร.บ. / กฏหมาย
พ.ร.บ./กฎหมาย
กฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สำนักงานเศรฐกิจการคลัง
๑. พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๓๔ และ พ.ศ. .๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. EMERGENCY DECREE ON OBTAINING LOANS AMOUNTING TO PUBLICCHEATING AND FRAUD , B.E. 2527

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. ๒๕๒๓
๒. พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕
๓. พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อมูลเพิ่มเติม
๑. คำวินิจฉัย ศ.รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๗ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๓และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง หรือไม่
๒. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550
เอกสาร/สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่

๑. รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่)
๒. แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่
๓. แผ่นพับเตือนภัยแชร์ลูกโซ่ (ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่)
๔. หลักการพิจารณาแชร์ลูกโซ่(ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527)
๕. โครงสร้างการดำเนินงานตาม พรก(ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527)
๖. การกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และบทบาทของหน่วยงานในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
๗. สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่
๘. การกระทำผิด และบทบาทของหน่วยงานในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
๙. ลักษณะขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่
๑๐. แนวทางการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ในความผิดตามพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
๑๑. โจทย์ฝึกภาคปฏิบัติ
๑๒. การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.
เอกสารเกี่ยวกับ คณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ / พนักงานเจ้าหน้าที่

๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/22991 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (คณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ)
๒. คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 77/2534 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
๓. ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๔. หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0105.03/ว 5173 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ)
๕. หนังสือที่ปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ กค 1014/สพช.310 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
๖. หนังสือที่ปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
๗. แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
๘. ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ฉบับที่ 43
๙. บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
๑๐. บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
๑๑. คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534
ระเบียบกระทรวงการคลัง

๑. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกหนังสือเรียก ตามมาตรา 7 (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน
     ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ลงวันที่ 28 มิถุนายน

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบหรือค้น ตามมาตรา 7 (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
     ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2538

๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกันยึดทรัพย์สิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2538
๔. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2538

ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359